تماس با کارشناسان تماس با کارشناسان
موقعیت جغرافیایی:
امکانات جانبی:
جستجوی سریع
آگهی های جدید مزایده شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

شماره مزايده :24/الف م /96       اداره کل راه وشهرسازی استان قم به نمایندگی از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از املاک متعلق به خود در شهر قم را با شرایطی استثنایی به صورت" نقد"و " نقد و اقساط" با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ودریافت اسناد شرکت در مزایده ، در ساعات اداری از روز دوشنبه مورخ 1396/10/25 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1396/11/02 به نشانی: قم- خیابان معلم – کوی 10 - انتهای فرعی اول - پلاک 17 شرکت عمران معصومیه وجهت تحویل پیشنهادات خود از روز سه شنبه مورخ 1396/11/03 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396/11/14 به دبیرخانه اداره کل راه وشهرسازی استان قم به نشانی: آزاد راه تهران- قم اداره کل راه وشهرسازی استان قم مراجعه نمایند . تلفن های 19-37746718-025 و 3-37840102-025 و 87572398-021 نیز آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشند.
توضیحات :
1. شرایط پرداخت به صورت "نقد" و "نقد و اقساط" می باشد.
2.گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان راس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1396/11/15 درمحل اداره کل راه و شهرسازی استان قم به نشانی: آزاد راه تهران – قم صورت خواهد گرفت . حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است .
3.برای شرکت در مزایده ، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب شماره 040100004001037206373733 نزد بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بابت مزایده ضروری است .
4.به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و هم چنین پیشنهادهای فاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر،چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5.شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
6.درخصوص تمامی ردیف های آگهی مزایده ، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارتند از 30% ،40%،50%،60% و70% از مبلغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهیانه قابل پرداخت (ماه) قابل انتخاب عبارتند از36،30،24،18،12ماه .
7.به منظور سهولت در محاسبه قیمت "نقدو اقساط"، جداولی براساس تمامی حالتهای قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده ودر پاکت "ج" اسناد مزایده قراردارد.
8.براساس "فرم راهنمایی نحوه ارائه پیشنهاد قیمت نقد واقساط" که درپاکت "ج" اسناد مزایده قراردارد، متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
9.درضمن در جهت تسهیل شرایط فروش ، به میزان 10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.
10.ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هرردیف مزایده است.
11. مساحت دقیق پس از اخذ سند تک برگی مشخص خواهد شد.
12.جزئیات بیشتر در برگ شرایط مزایده ( که در نشانی های ذیل و پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس www.udrc.ir ارائه می شود) آورده شده که لازم است به آنها توجه کامل شود.شماره مزايده :23/الف م /96       اداره کل راه و شهرسازی استان فارس به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از واحدهای مسکونی خود را با شرایطی استثنایی به صورت" نقد"و " نقد و اقساط" با شرایط پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در مزایده، در ساعات اداری از روز سه شنبه مورخ 96/10/12 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/10/19 به نشانی شیراز، بلوار معالی آباد، جنب مخابرات شهید دستغیب، روبروی بانک ملت، شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس مراجعه و جهت تحویل پیشنهادات، از تاریخ چهارشنبه مورخ 96/10/20 لغایت روز شنبه مورخ 96/10/30 به دبیرخانه حراست اداره کل راه و شهرسازی واقع در شیراز، بلوار ستارخان، اداره کل راه و شهرسازی استان فارس مراجعه نمایند. ضمناً تلفن های 09379848016 ، 07136363163 و 87572324-021 نیز آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشند.
توضیحات :
1-شرایط پرداخت به صورت "نقد" و "نقد و اقساط" می باشد.
2-گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان راس ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 26/10/1396 در محل اداره کل راه و شهرسازی واقع در شیراز، بلوار ستارخان صورت خواهد گرفت. حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است .
3-برای شرکت در مزایده، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب با شماره شبای (040100004001037206373733) نزد بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ضروری است.
4-به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5-شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
6-درخصوص املاک عرضه شده، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارتند از 30%،40%،50%،60% و70% از مبلغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهیانه قابل پرداخت قابل انتخاب عبارتند از 12-18-24-30-36 ماه .
7-به منظور سهولت در محاسبه قیمت "نقد و اقساط"، جداولی براساس تمامی حالتهای قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده و در پاکت "ج" اسناد مزایده قرار دارد.
8-براساس "فرم راهنمایی نحوه ارائه پیشنهاد قیمت نقد و اقساط" که در پاکت "ج" اسناد مزایده قراردارد، متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
9-به جهت تسهیل شرایط فروش، به میزان10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.
10-انتقال اسناد مالکیت پس از اخذ پایانکار و تنظیم صورتمجلس تفکیکی اعیانی صورت می پذیرد.
11- ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هر ردیف مزایده است.
12-در شرایط مساوی پیشنهاد، اولویت با اشخاصی است که برای تمامی ردیف ها پیشنهاد ارائه نمایند.
13-لازم است به سایر اطلاعات و جزئیات بیشتر که در اسناد مزایده و پایگاه اینترنتی به آدرس www.udrc.irارائه می شود توجه کامل شود.شماره مزايده :21/الف م /96       اداره کل راه وشهرسازی استان اردبیل به نمایندگی از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از واحدهای تجاری متعلق به خود در شهر اردبیل را با شرایطی استثنایی به صورت" نقد"و " نقد و اقساط" با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند .
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ودریافت اسناد شرکت در مزایده ، در ساعات اداری از روز شنبه مورخ 02 /1396/10 لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1396/10/17 به نشانی: اردبیل- شهرک اداری بعثت(کارشناسان)- ساختمان شماره2- اداره عمران وبهسازی شهری وجهت تحویل پیشنهادات خود در تاریخ های مذکور به دبیرخانه اداره کل نشانی اردبیل- شهرک اداری بعثت ( کارشناسان) – ساختمان شماره1- دبیرخانه اداره کل مراجعه نمایند . تلفن های 33748250-054 و 87572398-021 نیز آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشند.
توضیحات :
1.شرایط پرداخت به صورت "نقد" و "نقد و اقساط" می باشد.
2.گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان راس ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/10/18 درمحل اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل به نشانی: اردبیل – شهرک اداری بعثت ( کارشناسان) – ساختمان شماره 2 صورت خواهد گرفت . حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است .
3.برای شرکت در مزایده ، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب شماره 040100004001037206373733 نزد بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بابت مزایده ضروری است .
4.به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و هم چنین پیشنهادهای فاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر،چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5.شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
6. درخصوص تمامی ردیف های آگهی مزایده ، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارتند از10%،20%، 30% ،40%،50%،60% و70% از مبلغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهیانه قابل پرداخت (ماه) قابل انتخاب عبارتند از 48،36،30،24،18،12ماه
7.به منظور سهولت در محاسبه قیمت "نقدو اقساط"، جداولی براساس تمامی حالتهای قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده ودر پاکت "ج" اسناد مزایده قراردارد.
8.براساس "فرم راهنمایی نحوه ارائه پیشنهاد قیمت نقد واقساط" که درپاکت "ج" اسناد مزایده قراردارد، متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
9.درضمن در جهت تسهیل شرایط فروش ، به میزان 10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.
10.ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هرردیف مزایده است.
11.در واحدهای تجاری دارای مستاجر در شرایط یکسان پیشنهاد قیمت، اولویت با مستاجر آن واحد می باشد.
12.جزئیات بیشتر در برگ شرایط مزایده ( که در نشانی های ذیل و پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس www.udrc.ir ارائه می شود ) آورده شده که لازم است به آنها توجه کامل شود.شماره مزايده :20/الف م /96       اداره کل راه و شهرسازی استان قم به نمایندگی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد، اجاره دوساله تعدادی از واحدهای تجاری را، از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل عرضه نماید.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در مزایده، در ساعات اداری از روز دوشنبه مورخ 96/09/20 لغایت ساعت 14روز یکشنبه مورخ 96/10/03 به محل شرکت عمران معصومیه به نشانی : خیابان معلم – کوی 10 - انتهای فرعی اول - پلاک 17 و جهت تحویل پیشنهادات در تاریخ های مذکور به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان قم به نشانی ابتدای آزاد راه قم - تهران مراجعه نمایند . تلفن های 19-37746718-025 و 3-37840102-025 و 87572398-021 نیز آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشند .
توضیحات :
1- گشایش کلیه پاکت‌های دریافتی از متقاضیان راس ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 04/10/1396به صورت متمرکز در محل اداره کل راه و شهرسازی استان قم به نشانی فوق‌الذکر صورت خواهد گرفت. حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکت‌ها آزاد است.
2- برای شرکت در مزایده، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت‌نامه بانکی بنام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب شماره 040100004001037206373733 IR نزد بانک ملی شعبه مرکزی بابت مزایده ضروری است.
3- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و هم چنین پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
5- مبلغ اجاره به صورت ماهانه پرداخت می شود.
6- مبلغ شارژ به صورت ماهانه توسط مستاجر پرداخت خواهد شد.
7- نقشه جانمایی واحدها در پیوست اسناد مزایده موجود می باشد.
8- در شرایط یکسان پیشنهاد دهندگان اولویت در تعیین برنده اجاره واحدهای تجاری به شرح ذیل می باشد:
اولویت اول: مربوط به متقاضیانی است که تمام واحدهای تجاری مورد مزایده را به صورت یکجا اجاره نمایند.
اولویت دوم: مربوط به متقاضیانی است که حداقل 10 واحد تجاری را به صورت یکجا اجاره نمایند.
اولویت سوم: مربوط به متقاضیانی که به صورت تک واحدی اجاره نمایند.
ملاحظه 1 : انتخاب هر یک واحد پارکینگ مشروط به پیشنهاد قیمت و انتخاب حداقل یک واحد تجاریست و ترتیب واگذاری پارکینگ ها بر اساس بالاترین قیمت پیشنهادی می باشد.
ملاحظه 2 : انتفاع استفاده از واحد پیشنهادی، صرفاً متعلق به درخواست کننده می باشد.
ملاحظه 3 : کاربری مجتمع مذکور تجاری بوده و استفاده های دیگر چون خدماتی، پشتیبانی، انبار و ... مجاز نمی باشد.
9-جزئیات بیشتر در برگ شرایط مزایده و پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس www.udrc.ir آورده شده که لازم است به آنها توجه کامل شود.شماره مزايده :18/الف م /96       شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از املاک و اراضی متعلق به خود در شهرهای زاهدان و سراوان را با شرایطی استثنایی به صورت" نقد"و " نقد و اقساط" با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در مزایده در ساعات اداری از روز سه شنبه مورخ 14/9/1396 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 2/10/1396 به نشانی: زاهدان, میدان شهداء، اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان، اداره عمران و بهسازی شهری و جهت تحویل پیشنهادات خود در تاریخ های مذکور به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی به نشانی: زاهدان, میدان شهداء، اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان مراجعه نمایند . ضمنا تلفن های 33225458-054 و 87572324-021 نیز آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشند .
توضیحات :
1.شرایط پرداخت به صورت "نقد" و "نقد و اقساط" می باشد.
2.گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان رأس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 3/10/1396 در محل اداره کل راه و شهرسازی استان به نشانی زاهدان, میدان شهداء صورت خواهد گرفت. حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است.
3.برای شرکت در مزایده، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب شماره 040100004001037206373733 نزد بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بابت مزایده ضروری است.
4.به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و هم چنین پیشنهادهای فاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5.شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
6.درخصوص تمامی ردیف های آگهی مزایده، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارتند از 30% ،40%،50%،60% و70% از مبلغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهیانه قابل پرداخت (ماه) قابل انتخاب عبارتند از 36،30،24،18،12 ماه .
7.به منظور سهولت در محاسبه قیمت "نقد و اقساط"، جداولی براساس تمامی حالتهای قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده و در پاکت "ج" اسناد مزایده قرار دارد.
8.براساس"فرم راهنمایی نحوه ارائه پیشنهاد قیمت نقد و اقساط" که در پاکت "ج" اسناد مزایده قرار دارد، متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
9.جهت تسهیل شرایط فروش، به میزان 10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.
10.=ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هر ردیف مزایده است.
11. جزئیات بیشتر در برگ شرایط مزایده (که در نشانی فوق و پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس www.udrc.ir ارائه می شود) آورده شده که لازم است به آنها توجه کامل شود.